சோழ மாமனும் பல்லவ மச்சானும்

சோழ பெருவேந்தன் மூன்றாம் குலோத்துங்கச் சோழனுக்கு, பல்லவ குல பாரிஜாதன் காடவ கோப்பெருசிங்கன்அவர்கள், “மச்சான்” மற்றும் “மருமகப்பிள்ளை”உறவுமுறை.
பள்ளி குல காடவராய கோப்பெருசிங்கப்பல்லவனுக்கு, சோழ பெருவேந்தன் மூன்றாம் குலோத்துங்கச் சோழன் அவர்கள், “மாமன்” மற்றும் “மாமனார்” உறவுமுறை.
இந்த ஒருசான்றே போதுமானது, சோழர்களும் பல்லவர்களும் “வன்னிய குல க்ஷத்ரியர்கள்” என்பதற்கு.

Advertisements